Tăng vốn pháp định doanh nghiệp kiểm toán

Tăng vốn pháp định doanh nghiệp kiểm toán

Từ ngày 1/1/2015, doanh nghiệp kiểm toán là công ty TNHH phải có vốn pháp định là 5 tỷ đồng (hiện là 3 tỷ đồng). Điều kiện về vốn đối với doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài cung cấp dịch vụ kiểm toán qua biên giới là 500.000 đô la Mỹ.

Đó là một số nội dung trong Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Kiểm toán viên hành nghề không được đồng thời là thành viên góp vốn của hai doanh nghiệp kiểm toán trở lên, theo Nghị định 17/2012/NĐ-CP

Theo đó, trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp kiểm toán là công ty TNHH phải luôn duy trì vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán không thấp hơn mức vốn pháp định nêu trên. Nếu vốn sở hữu trên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp thấp hơn mức vốn pháp định, doanh nghiệp phải bổ sung vốn trong thời gian 3 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Về việc góp vốn, Nghị định quy định: Đối với doanh nghiệp là công ty TNHH hai thành viên trở lên, thành viên là tổ chức được góp tối đa 35% vốn điều lệ; trường hợp có nhiều tổ chức góp vốn thì tổng số vốn góp của các tổ chức tối đa bằng 35% vốn điều lệ của công ty.

Thành viên là tổ chức phải cử một người làm đại diện cho tổ chức vào hội đồng thành viên, người này phải là kiểm toán viên và phải đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp kiểm toán mà tổ chức tham gia góp vốn. Kiểm toán viên hành nghề là người đại diện của thành viên là tổ chức không được tham gia góp vốn vào doanh nghiệp kiểm toán đó với tư cách cá nhân.

Doanh nghiệp kiểm toán là công ty TNHH phải có ít nhất 2 thành viên góp vốn là kiểm toán viên đăng ký hành nghề tại công ty. Vốn góp của các kiểm toán viên hành nghề phải chiếm trên 50% vốn điều lệ của công ty. Kiểm toán viên hành nghề không được đồng thời là thành viên góp vốn của hai doanh nghiệp kiểm toán trở lên.

Đối với doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài cung cấp dịch vụ kiểm toán qua biên giới và doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài có thành lập chi nhánh tại Việt Nam, phải có vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán tại thời điểm kết thúc năm tài chính gần nhất tương đương 500.000 (năm trăm nghìn) đô la Mỹ.

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài cũng phải duy trì vốn chủ sở hữu trên bản cân đối kế toán và vốn được cấp của chi nhánh tại Việt Nam theo quy định trên. Nếu vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp và chi nhánh này thấp hơn mức vốn quy định thì phải bổ sung trong thời gian 3 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Nghị định trên có hiệu lực thi hành từ 1/5/2012.

Theo DoanhnhanSaigon

Avatar
Ngọc Thạch Nguyễn

Comments are closed.