Công ty Kiểm Toán nào lớn nhất?

Công ty Kiểm Toán nào lớn nhất?

Thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) vừa hoàn thành việc tổng hợp và lập “Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013 của các công ty kiểm toán” trong cả nước.

Theo số liệu báo cáo, 10 công ty kiểm toán lớn nhất năm 2012 theo từng chỉ tiêu như sau:

1-300x225 2-300x225 3-300x225 4-300x225

 

Avatar
Minh Nguyễn

Comments are closed.