Bàn về phương pháp giá trị hợp lý trong việc đánh giá giảm giá trị của Lợi thế Thương mại

Bàn về phương pháp giá trị hợp lý trong việc đánh giá giảm giá trị của Lợi thế Thương mại

Tóm tắt

Việc áp dụng kiểm tra giảm giá trị của Lợi thế Thương mại (LTTM) theo Chuẩn mực lập Báo cáo tài chính (IFRS) được xem là bước quan trọng trong việc chuyển đổi kế toán tài chính và lập BCTC từ phương pháp giá phí đến phương pháp giá trị hợp lý.
Sự thay đổi kỹ thuật này là chủ đề tăng lên của nhiều nghiên cứu mà thường xuyên bị chỉ trích nhiều khía cạnh kỹ thuật của chuẩn mực mới và nêu bật sự tùy ý tăng lên mà nó cho phép các nhà quản lý trong việc xác định lợi nhuận trong kỳ. Trong khuôn khổ bài viết này, phương pháp giá trị hợp lý được thảo luận về khía cạnh kỹ thuật và đưa ra những vấn đề bàn luận có liên quan đến các quy định của chuẩn mực. Nghiên cứu này giúp ích cho các nhà ban hành chính sách có cái nhìn sâu sắc hơn về việc áp dụng phương pháp giá trị hợp lý cũng như định hình trong việc ban hành chính sách phù hợp hơn trong điều kiện của Việt Nam.

images (3)

1. Giới thiệu

Sự áp dụng IFRS đã dẫn đến sự thay đổi đáng kể đến kế toán và phương pháp lập báo cáo đối với Lợi thế Thương mại (LTTM) được áp dụng tại nhiều nước trên thế giới, trong đó có Hồng Kông. Phương pháp kiểm tra giảm giá trị của LTTM theo IFRS hoàn toàn khác với các phương pháp ghi nhận và xử lý trước đây về mục đích, bản chất và thời gian.

Yêu cầu kiểm tra giảm giá trị của LTTM theo Chuẩn mực kế toán số 36 (HKAS 36) “Giảm giá trị của Tài sản” được áp dụng cho kỳ lập báo cáo từ 1/1/2005 và yêu cầu xác định “Giá trị có thể thu hồi” đối với LTTM ít nhất hàng năm. Giá trị có thể thu hồi của LTTM được so sánh với giá trị ghi sổ của LTTM để đánh giá chi phí giảm giá trị của LTTM (nếu có). Giá trị có thể thu hồi được xác định là giá trị cao hơn giữa giá trị hợp lý và giá trị sử dụng.

Sự chuyển đổi sang kế toán và báo cáo LTTM theo IFRS đã dẫn đến tính phức tạp tăng lên đáng kể, xét cả về kỹ thuật và bản chất trình bày nó trên BCTC. Điều này tăng lên khả năng không tuân thủ và biến động về chất lượng trình bày của các công ty khi lần đầu áp dụng HKAS 36 theo phương pháp mới và phức tạp này.

Các nghiên cứu trước đây kiểm tra trình bày giảm giá trị của LTTM trong môi trường Úc, Malaysia, Anh, New Zealand, Hồng Kông, Singapore đã chỉ ra tính không nhất quán về việc tuân thủ và chất lượng trình bày, đặc biệt tập trung vào các thông tin liên quan đến việc áp dụng phương pháp giá trị sử dụng, phương pháp được áp dụng chủ yếu như là cơ sở trong việc xác định giá trị có thể thu hồi trong quá trình kiểm tra giảm giá trị của LTTM. Tuy nhiên, HKAS 36 quy định rằng liên quan đến giá trị hợp lý, phương pháp được chấp nhận dựa trên việc kiểm tra giảm giá trị của tài sản trong những trường hợp nhất định.

2. Quy định chung và bàn luận

130102pef1357112013

Thực tế, chuẩn mực chung về lập BCTC và kế toán dựa trên nguyên tắc giá gốc đã mô tả trong việc ghi nhận và đo lường các chỉ tiêu trên BCTC. Tuy nhiên, có xu hướng ngày càng tăng lên theo hướng nguyên tắc giá phí sẽ bị thay thế bởi kế toán theo phương pháp giá trị hợp lý. Sự chuyển đổi này phản ánh nhu cầu của người sử dụng BCTC và nỗ lực của cơ quan ban hành chuẩn mực trong việc tạo ra thông tin kế toán phù hợp hơn. Sự thống nhất kế toán theo phương pháp giá trị hợp lý trong bản tóm tắt của các nguyên tắc kế toán được chấp nhận rộng rãi (GAAP) đã có ảnh hưởng sâu sắc đến kế toán và đến triết lý quản lý.

Trước năm 1938, phương pháp giá trị hợp lý thường xuyên được áp dụng đối với ngân hàng và các tổ chức tài chính. Trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế, nhu cầu cần thiết đối với các tổ chức tài chính trong việc ghi giảm giá cổ phần và báo cáo lỗ, và giảm công nợ. Tuy nhiên, giá trị hợp lý xuất hiện lại từ năm 1947 khi mà hàng tồn kho bị yêu cầu được đánh giá ở mức “giá thấp hơn giá gốc hay theo giá thị trường”, khi giá thị trường được xác định như là giá phí thay thế.

Ngày nay, việc đo lường, trình bày dựa trên phương pháp giá trị hợp lý đang trở nên phổ biến trong chuẩn mực lập BCTC, bao gồm:

·        Chứng khoán giao dịch hoặc công nợ để dàn xếp nghĩa vụ thanh toán theo công cụ tài chính;

·        Tài sản hoặc công nợ phát sinh từ hợp nhất kinh doanh và xác định giá trị ban đầu của LTTM;

·        Tài sản hoặc công nợ được điều chỉnh định kỳ, ví dụ như kiểm tra giảm giá trị của LTTM;

·        Nghiệp vụ liên quan đến trao đổi tài sản giữa các bên độc lập không xem xét đến tiền;

·        Trình bày ghi chú BCTC cung cấp thông tin bổ sung …

Kế toán về LTTM đã thay đổi ở Hồng Kông từ 1/1/2005 được thực hiện theo HKFRS 3 “Hợp nhất kinh doanh”, HKAS 36 “Giảm giá trị của tài sản” và HKAS 38 “Tài sản cố định vô hình”. Hiện tại, LTTM được ghi nhận ban đầu theo HKFRS 3 “Hợp nhất kinh doanh” như là giá trị chênh lệch giữa chi phí mua và giá trị hợp lý của tài sản trừ (-) đi giá trị hợp lý của công nợ và công nợ ngẫu nhiên.

Giá trị của LTTM có được từ Hợp nhất kinh doanh không được khấu hao, theo đó LTTM được kiểm tra giảm giá trị hàng năm hoặc bất cứ khi nào có sự kiện hoặc dấu hiệu chỉ ra rằng giá trị có thể thu hồi bị giảm giá trị, đó là giá trị ghi sổ vượt quá giá trị có thể thu hồi. Giá trị có thể thu hồi được xác định là giá trị cao hơn giữa giá trị hợp lý và giá trị sử dụng.

Vấn đề gây tranh cãi trong việc xác định giá trị có thể thu hồi của LTTM xuất phát từ thực tế rằng LTTM không tạo ra lợi nhuận một cách riêng biệt. Hơn là lợi nhuận được tạo ra từ tài sản mà LTTM là phần còn lại và không thể nhận diện riêng biệt. Khi giá trị có thể thu hồi của từng tài sản không thể ước tính được, chuẩn mực yêu cầu đơn vị tạo tiền (CGU) mà tài sản liên quan được nhận diện và giá trị có thể thu hồi của từng CGU được đánh giá. Đơn vị tạo tiền (CGU) được quy định:

·        Nhóm tài sản nhận diện nhỏ nhất mà nó tạo ra luồng tiền vào độc lập với luồng tiền vào từ các tài sản khác hoặc nhóm tài sản khác;

·        Đại diện có mức độ nhỏ nhất trong đơn vị mà LTTM được kiểm soát cho mục đích quản trị nội bộ;

·        Không lớn hơn bộ phận kinh doanh được xác định trong HKFRS 8 “Báo cáo bộ phận”

Theo quy định của chuẩn mực, kế toán tiến hành ước tính giá trị có thể thu hồi của các CGU và tiến hành so sánh với giá trị ghi sổ của CGU (bao gồm cả giá trị LTTM phân bổ cho CGU đó). Nếu giá trị có thể thu hồi cao hơn giá trị ghi sổ, khi đó không xuất hiện chi phí giảm giá trị của tài sản. Ngược lại sẽ xuất hiện chi phí giảm giá trị của tài sản và chi phí này sẽ được phân bổ cho giá trị mà LTTM đã phân bổ cho CGU đó, sau đó đến các tài sản trong CGU theo tỷ lệ phần trăm.

Như vậy, nhận diện bất cứ chi phí giảm giá trị của tài sản phụ thuộc vào hai lựa chọn đó là nhận diện CGU và thành phần CGU; và ước tính giá trị có thể thu hồi của các CGU. Thực tế lựa chọn tùy ý (theo ý muốn chủ quan) trong lĩnh vực này đã được các nhà nghiên cứu đề cập khi áp dụng phương pháp mới về kiểm tra giảm giá trị của LTTM như là công cụ để kiểm soát lợi nhuận.

Để hiểu được tính ứng dụng của phương pháp giá trị hợp lý trong việc xác định giá trị có thể thu hồi của các CGU, rất hữu ích để soát xét một số quy định cơ bản của chuẩn mực mà yêu cầu báo cáo và trình bày về vấn đề này.

Đoạn 6 của HKAS 36 quy định giá trị hợp lý trừ (-) đi chi phí bán là số tiền có thể thu được từ việc bán tài sản hay đơn vị tạo tiền giữa các bên trong sự trao đổi ngang giá. Chuẩn mực chỉ rõ việc xác định số tiền có thể thu được theo phương pháp giá trị hợp lý như sau:

·        Bằng chứng tốt nhất là giá trong hợp đồng ràng buộc trong sự trao đổi ngang giá trừ đi chi phí liên quan trực tiếp đến việc bán tài sản đó;

·        Nếu không có hợp đồng ràng buộc nhưng tài sản được trao đổi trên thị trường, giá trị hợp lý là giá thị trường trừ (-) chi phí bán tài sản đó. Khi đó, giá thị trường hợp lý thường là giá bỏ thầu. Khi giá bỏ thầu không tồn tại, giá trị hợp lý là giá của nghiệp vụ giao dịch gần nhất;

·        Nếu không có hợp đồng ràng buộc và giá thị trường cho tài sản; giá trị hợp lý dựa trên thông tin sẵn có phù hợp nhất để phản ánh giá trị mà đơn vị có thể thu được, tại ngày báo cáo, từ việc bán tài sản giữa các bên có hiểu biết trong sự trao đổi ngang giá, sau khi trừ đi chi phí bán tài sản đó. Trong việc xác định giá trị này, đơn vị xem xét kết quả của các nghiệp vụ gần nhất đối với tài sản tương tự trong cùng ngành.

Khi không có hợp đồng ràng buộc, theo quy định của chuẩn mực, giá trị hợp lý của tài sản hay đơn vị tạo tiền được xác định bởi thị trường. Thị trường được xác định trong chuẩn mực là thị trường mà tất cả các điều kiện dưới đây đều tồn tại:

·        Tài sản được trao đổi trong thị trường là đồng nhất;

·        Người mua và người bán có thể tìm được ở bất cứ thời giản nào;

·        Giá cả sẵn có đến công chúng.

Tài sản trong đơn vị tạo tiền có liên quan đến từng đơn vị và tùy thuộc vào từng lĩnh vực hoạt động kinh doanh, có nhiều khả năng tài sản là không thể đồng nhất. Bởi vì bản chất chuyên dụng của tài sản, cũng như không thể xác định được người mua và người bán được tìm thấy ở bất cứ thời gian nào.

Trong khi giá cả đối với tài sản đồng nhất (chẳng hạn như chứng khoán niêm yết) là sẵn có cho công chúng, để chúng ta phát hiện thị trường cho CGU, sẽ không thể xuất hiện ba điều kiện trên đều xảy ra đồng thời. Chỉ khi tài sản trong đơn vị tạo tiền được niêm yết để trao đổi trên thị trường.

Nói chung, để xác định giá trị hợp lý của tài sản hay đơn vị tạo tiền, cơ sở tin cậy nhất đó là dựa trên giá của hợp đồng ràng buộc trừ đi chi phí bán tài sản hoặc giá bỏ thầu của tài sản trao đổi trên thị trường. Khi không tồn tại các loại giá này, đơn vị có thể áp dụng các cơ sở khác để xác định giá trị hợp lý của tài sản như giá nghiệp vụ gần nhất, báo cáo của chuyên gia độc lập, mô hình chiết khấu luồng tiền, tài sản thuần được điều chỉnh …

Khi nghiên cứu sâu về các giả định khác trong việc xác định giá trị hợp lý của tài sản và đơn vị tạo tiền, hàng loạt các vấn đề nảy sinh mà chưa thể được làm rõ. Cụ thể, giá trị hợp lý của tài sản dựa trên nghiệp vụ gần nhất. Vấn đề đó là nghiệp vụ gần nhất xảy ra khi nào, có so sánh được hay không, tài sản hay đơn vị tạo tiền đó có cùng rủi ro và cùng thị trường không, và sẽ càng khó áp dụng trong điều kiện nền kinh tế khủng hoảng khi mà giá của tài sản ngày càng giảm giá trị.

Cũng có đơn vị xác định giá trị hợp lý của tài sản và đơn vị tạo tiền căn cứ vào ý kiến của chuyên gia bên ngoài. Tuy nhiên, vấn đề cần quan tâm đó là mục đích đánh giá, chất lượng đánh giá và trình độ của người đánh giá. Với mục đích đánh giá khác nhau sẽ đem lại kết quả đánh giá khác nhau. Ví dụ, đánh giá tài sản nhằm mục đích để vay vốn ngân hàng, như vậy chỉ có ngân hàng sẽ sử dụng báo cáo đánh giá này do vậy kết quả đánh giá tài sản có thể sẽ khác với kết quả xác định giá trị tài sản để cổ phần hóa khi mà dựa vào báo cáo này để phát hành cổ phiếu, trái phiếu … Cũng có những đơn vị xác định giá trị hợp lý theo mô hình chiết khấu luồng tiền. Tuy nhiên, mô hình này dường như phù hợp hơn đối với việc xác định giá trị có thể thu hồi của tài sản theo phương pháp giá trị sử dụng.

Có nhiều nghiên cứu về kiểm tra tính tuân thủ và chất lượng trình bày về giảm giá trị của LTTM ở nhiều nước trên thế giới, phương pháp chủ yếu được áp dụng để xác định giá trị có thể thu hồi của tài sản là phương pháp giá trị sử dụng. Một số ít đơn vị áp dụng phương pháp giá trị hợp lý trong việc xác định giá trị có thể thu hồi của tài sản và đơn vị tạo tiền. Tuy nhiên, qua bài viết này việc xác định giá trị hợp lý dựa trên các giả định như thị trường và các giả định có liên quan gây ra nhiều sự tranh cãi về độ tin cậy của kết quả xác định. Với mục đích ghi nhận tài sản trên BCTC không vượt quá giá trị có thể thu hồi cua tài sản, phương pháp giá trị hợp lý đang trở nên phổ biến hơn trong IFRS và sẽ dần thay thế nguyên tắc giá phí.

Tại Việt Nam, hiện tại chưa có chuẩn mực quy định về giảm giá trị của tài sản cho nên tài sản vẫn được ghi nhận theo nguyên giá, khấu hao lũy kế và giá trị còn lại. Chính vì vậy, giá trị ghi sổ của tài sản trên BCTC có thể chưa thực sự sát với giá trị có thể thu hồi của tài sản, mặc dù có rất nhiều nhân tố dẫn đến sự sụt giảm giá trị tài sản, đặc biệt trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế. Tuy nhiên, thông qua kết quả của các nghiên cứu về chất lượng trình bày và tính tuân thủ liên quan đến giảm giá trị tài sản của các nước trên thế giới, các tranh luận chưa đến hồi kết thúc trong các nghiên cứu đó và trong bài viết này sẽ giúp ích cho các nhà ban hành chính sách định hình và ban hành chuẩn mực cho phù hợp hơn với điều kiện ở Việt Nam.


Ths. Trần Mạnh Dũng (CPA)
Đại học 
MacquarieAustralia
(Theo: Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán, số 23, tháng 10/2009)

kiemtoan.com.vn

Avatar
Ngọc Thạch Nguyễn

Comments are closed.